Skattar á vöru og þjónustu

Það eru ýmis gjöld og skattar sem leggjast á vöru og þjónustu. Þeir helstu eru virðisaukaskattur og vörugjöld.

Virðisaukaskattur

 • Virðisaukaskattur er almennur neysluskattur og leggst á öll viðskipti innan lands. Hann er einnig lagður á innflutta vöru og þjónustu.
 • Þrep virðisaukaskatts eru tvö, 11%, og 24%.
 • Almennt er virðisaukaskatturinn 24%.
 • Eftirfarandi vara og þjónusta ber þó 11% virðisaukaskatt:
  • Fólksflutningar sem að ekki eru undanþegnir virðisaukaskatti. 
  • Útleiga hótel- og gistiherbergja og önnur gistiþjónusta.
  • Þjónusta ferðaskrifstofa, ferðaskipuleggjenda og ferðafélaga við milligöngu um sölu eða afhendingu þjónustu sem fellur undir lægra þrep virðisaukaskatts eða þjónustu sem undanþegin er virðisaukaskatti.
  • Áskriftargjöld útvarps- og sjónvarpsstöðva.
  • Sala tímarita, dagblaða, landsmála- og héraðsfréttablaða á prentuðu og á rafrænu formi.
  • Sala bóka, jafnt frumsaminna sem þýddra, þ.m.t. nótnabóka með og án texta, sem og hljóðupptökur af lestri slíkra bóka.
  • Sala geisladiska og annarra sambærilegra miðla með bókartexta sem og sala á rafrænum útgáfum af slíkum bókum.
  • Sala á heitu vatni, rafmagni og olíu til hitunar húsa og laugarvatns.
  • Sala á matvörum og öðrum vörum til manneldis eins og skilgreint er í viðauka við lög um virðisaukaskatt, þ.m.t. sala á áfengi.
  • Aðgangur að vegamannvirkjum.
  • Geisladiskar, hljómplötur, segulbönd og aðrir sambærilegir miðlar með tónlist en ekki með mynd. Það sama á við um sölu á rafrænni útgáfu á tónlist án myndar.
  • Smokkar.
  • Sala á margnota  og einnota bleium ásamt bleiufóðri sem að falla undir tiltekið tollskrárnúmer. Barnableiur og laust bleiufóður sem að falla undir tiltekið tollskrárnúmer.
  • Aðgangseyrir að baðhúsum, baðstöðum, gufubaðstofum og heilsulindum sem ekki er undanþeginn virðisaukaskatti.
  • Ferðaleiðsögn.
 • Undanþegin virðisaukaskatti eru:
  • Þjónusta sjúkrahúsa, fæðingarstofnana, heilsuhæla og annarra hliðstæðra stofnana, lækningar, tannlækningar, önnur eiginleg heilbrigðisþjónusta og sjúkraflutningar.
  • Félagsleg þjónusta, t.a.m. rekstur leikskóla, barnaheimila, skóladagheimila, upptökuheimila og önnur hliðstæð þjónusta.
  • Rekstur skóla og menntastofnana, svo og ökukennsla, flugkennsla og danskennsla.
  • Starfsemi safna, hliðstæð menningarstarfsemi, aðgangseyrir að tónleikum, listdanssýningum, leiksýningum og leikhúsum, ef samkomurnar tengjast ekki á neinn hátt öðru samkomuhaldi eða veitingastarfsemi.
  • Íþróttastarfsemi, aðgangseyrir að íþróttamótum, íþróttakappleikjum og íþróttasýningum, aðgangseyrir og þóknanir fyrir afnot af íþróttamannvirkjum til íþróttaiðkunar ásamt íþróttabúnaði mannvirkjanna sem og aðgangseyrir að líkamsræktarstöðvum.
  • Almenningssamgöngur, skipulögð ferðaþjónusta fatlaðs fólks, skipulagðir fólksflutningar skólabarna, akstur leigubifreiða
  • Farangur farþega og flutningur ökutækja sem er í beinum tengslum við flutning farþega sem er undanþeginn virðisaukaskatti.
  • Póstþjónusta og viðtaka og dreifing á öðrum árituðum bréfapóstsendingum.
  • Fasteignaleiga og útleiga bifreiðastæða.
  • Útleiga hótel- og gistiherbergja.
  • Vátryggingarstarfsemi.
  • Þjónusta banka, sparisjóða og annarra lánastofnana, svo og verðbréfamiðlun.
  • Happdrætti og getraunastarfsemi.
  • Starfsemi rithöfunda og tónskálda við samninga hugverka og sambærileg liststarfsemi.
  • Útfararþjónusta og prestþjónusta hvers konar.
  • Góðgerðarstarfsemi, út frá ákveðnum skilyrðum, ef að hagnaður af starfseminni rennur að öllu leyti til líknarmála.
  • Frumsala tilefnismyntar sem gefin er út af Seðlabanka Íslands að ákveðnum skilyrðum uppfylltum.
Rafræn skil virðisaukaskatts
Rafræn samskipti við skattyfirvöld
Um virðisaukaskatt, rsk.is

Vörugjöld

 • Greiða þarf áfengisgjald af neysluhæfu áfengi sem flutt er til landsins eða framleitt er hér á landi, hvort sem það er ætlað til sölu eða eigin nota.
 • Við innflutning ökutækja leggjast á vörugjöld eftir skráðri koltvísýringslosun.


Reiknivél Tollstjóra

Vert að skoða

Lög og reglugerðir