Fasteignagjöld og -tryggingar

Allir húseigendur greiða fasteignagjöld og nokkrar tryggingar er einnig skylt að hafa.

Gjöld og skattar

 • Fasteignagjöld skiptast í fjórar tegundir gjalda sem öll eru ákveðið hlutfall af fasteignamati hverrar eignar:
  1. fasteignaskatt,
  2. lóðaleigu,
  3. sorphirðugjald og
  4. gjald vegna endurvinnslustöðva.
 • Fasteignagjöld renna til sveitarfélaga sem ákveða álagningu þeirra og annast innheimtu.
 • Greiðslum fasteignagjalda er dreift jafnt yfir ákveðna gjalddaga á árinu.

Afsláttur

 • Elli- og örorkulífeyrisþegum er veittur afsláttur af fasteignagjöldum í sumum sveitarfélögum sem setja sér reglur um fjárhæð afsláttar og tekjumörk umsækjenda.
 • Upplýsingar og umsóknir um afslátt af fasteignagjöldum er að fá hjá hverju sveitarfélagi um sig og á heimasíðum þeirra.

Erfðamál á Ísland.is

Húsnæðistryggingar

Brunatrygging

 • Allir húseigendur verða að brunatryggja eign sína hjá tryggingafélagi. Eigendum er líka skylt að brunatryggja hús á meðan á smíði þess stendur.
 • Upphæð brunatryggingar, eða iðgjald, er byggð á brunabótamati.
 • Brunabótamat er ekki gert fyrr en byggingu húss er lokið eða það tekið í notkun og iðgjald byggir á öðrum grundvelli á byggingartíma þess. Eigandi húss þarf því að gæta þess að tilkynna tryggingafélagi um lok byggingar og eru iðgjöld þá færð til samræmis við brunabótamat.
 • Brunatrygging fellur ekki úr gildi við uppsögn fyrr en ný hefur tekið gildi.
 • Lögbundin brunatrygging nær aðeins yfir húseignina sjálfa en innbú er hægt að tryggja sérstaklega hjá tryggingafélögum.

Aðrar húsnæðistryggingar

 • Allir húseigendur greiða náttúruhamfaratryggingagjald og gjald í ofanflóðasjóð.
 • Náttúruhamfaratrygging bætir tjón á húsum vegna eftirtalinna náttúruhamfara: snjóflóða, skriðufalla, jarðskjálfta, eldgosa og vatnsflóða.
  Vefur Náttúruhamfaratryggingar Íslands
 • Ofanflóðasjóður stendur straum af kostnaði við gerð varnarmannvirkja á snjóflóðasvæðum.
 • Gjöld þessi eru miðuð við brunabótamat eignarinnar og innheimt af tryggingafélagi samhliða iðgjaldi brunatryggingar.
 • Rétt er að kynna sér vel tryggingaskilmála annarra keyptra trygginga á eignum og afkomu.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir