Námslán og styrkir

Námsmenn á efri skólastigum geta fjármagnað nám sitt með lánum og styrkjum eða leitað í ýmsa sjóði á vegum stofnana, fyrirtækja, samtaka og einstaklinga.


Námslán

 • Almennt þurfa námsmenn ekki að útvega ábyrgðarmenn að námslánum en séu þeir á vanskilaskrá þurfa þeir að fá einn ábyrgðarmann að lánum sínum.
 • Eigi lántakandi í erfiðleikum með afborganir láns ætti hann að kynna sér úrræði LÍN.
  Greiðendur
 • Ákveðið hefur verið að taka upp tímabundið greiðsluerfiðleikaúrræði, 3ja ára frystingu á greiðslu afborgana námslána hjá LÍN. Þetta á við þær afborganir með gjalddaga á árinu 2010 og til ársins 2012.
 • Aðeins þeir sem eru í verulegum fjárhagserfiðleikum geta fengið frystingu. Þ.e. einstaklingar sem eru með algjöra frystingu á lánum hjá sínum viðskiptabanka, eru í skuldaaðlögun eða með mat frá Ráðgjafarstofu um fjármál heimilanna.

 • Þeir nemar á framhaldsskólastigi sem stunda löggilt iðnnám og annað samþykkt starfsnám geta sótt um lán hjá Lánasjóði íslenskra námsmanna (LÍN). Frekari upplýsingar er að finna á vef sjóðsins.
  Lánshæft nám á vef LÍN
 • Lánasjóður íslenskra námsmanna veitir lán til námsmanna til að framfleyta sér meðan á háskólanámi hér heima eða í útlöndum stendur. Nemi verður þó að uppfylla viss skilyrði.
  Lánasjóður íslenskra námsmanna
 • Námsmenn sem skilað hafa tilskildum gögnum fá í hendur lánsáætlun þar sem námslán eru ekki greidd fyrr eftir að sjóðnum hafa borist gögn um árangur í námi. Lánsáætlunin gefur umsækjenda kost á skammtímaláni eða framfærsluláni hjá bönkum og sparisjóðum. Allar nánari upplýsingar er að finna á vefjum banka og sparisjóða.
 • Lán á námstíma miðast við framfærslu hér á landi og er hún skilgreind af Lánasjóði hverju sinni. Framfærsla í útlöndum getur verið mismunandi eftir löndum og borgum.
  Fjárhæð framfærsluláns á vef LÍN
 • Grunnframfærsla er breytileg eftir aðstæðum og fjölskyldulífi lánþega. Hægt er að sækja um viðbótarlán vegna ófyrirsjáanlegra breytinga á stöðu og högum námsmanns.
 • Lán eru einnig veitt vegna skólagjalda, fari gjöld upp fyrir vissa upphæð í innlendum skóla og til framhaldsháskólanáms í útlöndum, ferðakostnaðar og bóka- og efniskaupa.
 • Lánþega ber að tilkynna allar breytingar sem verða á högum hans.
 • Námsmaður getur að uppfylltum skilyrðum fengið að hámarki lán í fimm ár samanlagt. Námsmaður í framhaldsháskólanámi getur fengið lán í allt að fimm ár til viðbótar eða samtals tíu ár.
 • Endurgreiðslur á námslánum hefjast aldrei fyrr en tveimur árum eftir námslok og reiknast vextir frá námslokum. Endurgreiðslur eru tvisvar á ári.

Menntunarmeðlag og barnalífeyrir vegna náms

 • Menntunarmeðlag má greiða fólki á aldrinum 18 til 20 ára að uppfylltum skilyrðum um  meðlagsgreiðslur. Samkvæmt barnalögum er hægt að úrskurða meðlagsskylt foreldri til að inna af hendi framlag til menntunar.
  Framlag vegna menntunar ungmenna á vef TR
 • Þá geta ungmenni sótt um barnalífeyri vegna náms ef annað foreldri eða bæði eru elli-, endurhæfingar- eða örorkulífeyrisþegar eða ef annar eða báðir foreldrar eru látnir.
  Barnalífeyrir vegna náms á vef TR
 • Ef ungmenni býr á öðrum stað, þ.e. hefur annað lögheimili en foreldrar, getur það sótt um menntunarmeðlag frá báðum foreldrum.  
 • Skilyrði fyrir greiðslu er að ungmenni stundi nám eða starfsþjálfun í viðurkenndum framhaldsskóla í a.m.k. sex mánuði á ári. 
 • Ungmenni sækir sjálft um meðlag/lífeyri á eyðublaði og skilar inn til Tryggingastofnunar ríkisins eða umboðsskrifstofa á landsbyggðinni ásamt fylgiskjölum.

Styrkir

 • Framhaldsskólanemar sem stunda nám fjarri heimahögum, fjölskyldu eða eru efnalitlir geta sótt um jöfnunarstyrk frá ríkissjóði. Námsstyrkjanefnd úthlutar styrknum, í formi:
 • Fjölskyldur eða forráðamenn efnalítilla framhaldsskólanema geta sótt um styrk úr Framtíðarsjóði Hjálparstarfs Kirkjunnar vegna útgjalda.
  Hjálparstarf kirkjunnar
 • Framhaldsskólanemar geta sótt um styrki til að fjármagna nám sitt. Þá geta háskólanemar sótt um margs konar styrki til að fjármagna nám og rannsóknir, hér heima og í útlöndum. Allar nánari upplýsingar er að finna á sjóðavef Háskóla Íslands.
  Sjóðavefur Háskóla Íslands
 • Starfsfólki menntastofnana á öllum skólastigum stendur einnig til boða að sækja um styrki sem veittir eru til verkefna á sviði menntamála.
  Sjóðir og eyðublöð á vef mennta- og menningarmálaráðuneytis

Vert að skoða

Lög og reglugerðir