Eftirlit með öryggi

Öryggi vöru og þjónustu er aðalatriði fyrir neytendur. Nokkrir aðilar koma að öryggiseftirliti.

Öryggi matvæla

  • Matvælastofnun fer með yfirumsjón matvælaeftirlits. Þá eru rannsóknir á matvælum meðal annars gerðar hjá Matís ohf.
  • Heilbrigðisnefndir undir yfirumsjón Matvælastofnunar hafa opinbert eftirlit með framleiðslu og dreifingu matvæla, að svo miklu leyti sem það er ekki falið öðrum. Í umboði heilbrigðisnefnda starfa heilbrigðisfulltrúar hjá heilbrigðiseftirliti sveitarfélaga.

Aðrar vörur

  • Vörur sem seldar eru á Evrópska efnahagssvæðinu eiga að uppfylla kröfur sem settar eru í lögum um öryggi vörunnar. Framleiðendur, innflytjendur og aðrir seljendur vöru bera ábyrgð á að hún uppfylli öll skilyrði sem um hana gilda. Ef vörur uppfylla ekki skilyrði um öryggi ber að afturkalla þær og leggja bann við frekari sölu.
  • Hér á landi fer Neytendastofa með mál er varða almennt öryggi vöru og annast markaðseftirlit. Neytendastofa sinnir markaðsgæslu raffanga, leikfanga, leikvallatækja og persónuhlífa, auk almennrar neytendavöru sem ekki er á ábyrgð annarra. Það er einnig hlutverk Neytendastofu að annast heildarskipulag og samhæfingu opinberrar markaðsgæslu.
  • Neytendastofa hefur eftirlit með að vara á markaði uppfylli kröfur og tekur við ábendingum frá neytendum og öðrum aðilum. Ábending til Neytendastofu

Öryggi í umhverfi

  • Umhverfisstofnun fer, í samstarfi við heilbrigðiseftirlit/-fulltrúa á landinu öllu, með mál er varða heilsusamlegt umhverfi, aðbúnað og öryggi innanhúss, hjá stofnunum og fyrirtækjum sem almenningur sækir þjónustu til. Umhverfisstofnun hefur einnig eftirlit með öryggi leiksvæða og sundstaða.
  • Neytendastofa hefur eftirlit með því að leikvallatæki sem seld eru eða framleidd hér á landi uppfylli kröfur um öryggi. Hún fylgist einnig með öryggismálum á leiksvæðum barna og á sundstöðum.

Slysavarnir

  • Embætti landlæknis er faglegur ráðgjafi stjórnvalda um slysavarnir. Starfsemi embættis landlæknis á sviði slysavarna snýr að fræðslu, ráðgjöf, rannsóknum og vinnu við forvarnaverkefni. Markmiðið er að draga úr heilsutjóni og dauðsföllum af völdum slysa.

Vert að skoða

Lög og reglugerðir